Lista aktualności Lista aktualności

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA

W dniu 16 stycznia 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Myślenice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) zorganizowana przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która miała na celu omówienie i analizę gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie w latach 2008-2017 na podstawie zakończonego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2008-2017 oraz przyjęcie nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2018-2027.

Przyjęty Plan będzie kolejnym - to jest piątym - Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa w jego obecnych granicach administracyjnych.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krakowie, wykonawcy nowego Planu Urządzenia Lasu to jest Biura Urządzana Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Krakowie, przedstawiciel Zarządu  Biura Urządzana Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przedstawiciel Zakładu Ochrony Lasu w Krakowie, przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz przedstawiciele władz samorządowych (Starostwa Krakowskiego, Myślenickiego i Wielickiego i gmin położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myślenice) a także pracownicy Nadleśnictwa Myślenice.

W czasie narady nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice Tomasz Bartko omówił szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej w minionym okresie dotyczące między innymi: zmian powierzchniowych gruntów Nadleśnictwa i ich przyczyn, wykonania ustalonych na lata 2008-2017 zabiegów z zakresu pielęgnowania, ochrony  i użytkowania drzewostanów w rozmiarze powierzchniowym i masowym oraz  wpływu tych zabiegów na obecny stan lasów Nadleśnictwa.

Przedstawiane zostały uczestnikom narady  również zagadnienia  związane z ochroną przyrody na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo - funkcjonowaniem rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyrody, ochroną gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów - a także wyniki gospodarki łowieckiej prowadzonej przez dzierżawców obwodów łowieckich w lasach Skarbu Państwa oraz lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w zasięgu funkcjonowania Nadleśnictwa.

Nadleśniczy Tomasz Bartko  dokonał również omówienia  i oceny realizacji przez Nadleśnictwo dotychczasowego Programu Ochrony Przyrody,  oraz podejmowane działania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i rozwoju rekreacji i turystyki na terenach leśnych a także działań Nadleśnictwa w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury leśnej (budynki, budowle, drogi leśne) .

W czasie narady Zdzisław Spendel dyrektor BULiGL oddział w Krakowie wygłosił koreferat przedstawiający i przebieg prac urządzeniowych w latach 2015-2017 oraz ich ostateczne wyniki.

Jarosław Plata kierownik Zakładu Ochrony Lasu w Krakowie dokonał analizy stanu sanitarnego i zdrowotnego lasów Nadleśnictwa w latach 2008-2017.

Zgromadzone przez Nadleśnictwo dokładne dane  dotyczące stanu zasobów leśnych na przestrzeni pięciu kolejnych rewizji stanu lasu (lata 1978-2017) pozwalają na sformułowanie kilku podstawowych wniosków:

Przeciętny wiek drzewostanów wzrósł w analizowanym okresie 5 kolejnych rewizji planu UL z 58 do 73 lat.

W Nadleśnictwie Myślenice odnotowano znaczny wzrost zapasu  - z 2, 186 mln m3 do poziomu 3 568 mln  m3  - to jest o 63,2% w przeciągu 5 rewizji planu UL).

Zasobność w przeciągu 5 kolejnych rewizji planu UL wzrosła o 63,6% -  z 195 m3/ha do  319 m3/ha.

Przyjęty w ostatnim 10-leciu rozmiar użytkowania nie przekroczył przyrostu masy drewna w tym okresie. Największy wzrost przeciętnej zasobności odnotowano kolejno w klasach wiekowych drzewostanów IIb, IIIa i IIIb (odpowiadających przedziałowi wiekowemu 30-40 lat, 41-50 lat oraz 61-70 lat) - odpowiednio o 35%, 27% i 23 %.

Najwyższą zasobność wykazują drzewostany klasy wieku Vb i Va (odpowiadające przedziałowi wiekowemu 91-100 lat oraz 81-90 lat) – odpowiednio 409 m3/ha  i 405 m3/ha.

Zwiększa się ciągle przeciętna miąższość użytków rębnych oraz przedrębnych na 1 ha.

Zwiększa się uzyskany przyrost użyteczny z 4,81 m3/ha w II rewizji do 9,68 m3/ha w V rewizji (przy czym w IV rewizji był wyższy i wynosił 10,50 m3/ha).

Stan zdrowotny i sanitarny lasu oceniony został jako dobry.

Przedstawione dane i wyniki analiz spowodowały dobrą  ocenę przez dyrektora RDLP w Krakowie prowadzonych przez Nadleśnictwo Myślenice działań w minionym dziesięcioleciu.

W toku dalszych prac przyjęty został projekt głównych  zadań Nadleśnictwa  na lata 2018-2027 obejmujący między innymi:

   - projektowaną powierzchnię  pielęgnowania lasu wynoszącą łącznie 8 847 ha
(w tym 540 ha pielęgnowania upraw, 2 036 ha pielęgnowania młodników oraz 6 271 ha trzebieży),

 -  projektowaną powierzchnię zalesień i odnowień  wynoszącą łącznie 258 ha,

 -  powierzchniowy  etat cięć w użytkowaniu przedrębnym  wynoszący łącznie 6 578 ha z szacunkowym pozyskaniem  330 tys. m3 surowca drzewnego,

 -  maksymalny rozmiar użytkowania rębnego  w wysokości 273 tys. m3 surowca drzewnego.

Przyjęty na Naradzie Techniczno-Gospodarczej projekt  Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2018-2027 skutkować będzie skierowaniem do Ministra Środowiska wniosku o jego zatwierdzenie.