Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa dominuje las górski , który zajmuje ponad 50% udziału powierzchniowego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 74 lata, a przeciętna zasobność przekracza 290 m sześc./ha

Zróżnicowana rzeźba terenu oraz zróżnicowanie wysokościowe nad poziomem morza obszaru Nadleśnictwa, ma swoje odzwierciedlenie w sporym zróżnicowaniu zdiagnozowanych typów siedliskowych lasu. W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 15 typów siedliskowych lasu, należących do siedlisk nizinnych, wyżynnych i górskich w wariantach świeżym i wilgotnym. Siedliska górskie stanowią 64,77 %, siedliska wyżynne 35,17 % ogólnej powierzchni leśnej. Siedliska nizinne tylko 0,06 %. Spośród siedlisk podstawowe znaczenie dla Nadleśnictwa mają siedliska lasowe górskie i wyżynne. Siedliska lasowe górskie zajmują łącznie – 62,27 % powierzchni leśnej, w tym LG – 50,11 %. Siedliska wyżynne zajmują łącznie 34,19 % powierzchni leśnej, w tym Lwyż – 22,76 %. Bory wysokogórski, mieszany górski i górski zajmują łacznie 2,48 % powierzchni. Sporadycznie występują siedliska łęgowe: górskie i wyżynne, olsy. Wraz z pozostałymi stanowią element różnorodności przyrodniczej obszaru Nadleśnictwa.

W Nadleśnictwie dominują dwie grupy drzewostanów: drzewostany z panującą jodłą i bukiem. W Nadleśnictwie dominują dwie grupy drzewostanów: drzewostany z panującą jodłą i bukiem. Ich udział procentowy jest zbliżony i wynosi odpowiednio dla drzewostanów jodłowych 30,16 %, drzewostanów bukowych 26,29 %. Drzewostany z panującymi sosną i świerkiem zajmują odpowiednio 14,62 % i 13,96 % powierzchni leśnej, z panującym dębem 6,58 %, z modrzewiem 4,33 %. Udział pozostałych gatunków panujących wynosi 4,06 %.

By maksymalnie zachować wysoką wartość hodowlaną i najcenniejsze ekotypy drzew leśnych (zasób genów populacji) wytypowano w Nadleśnictwie Myślenice gospodarcze drzewostany nasienne (GDN).

 ► Zobacz nas na mapie